Dernek Tüzüğü

TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM – I

 

DERNEĞİN ADI

MADDE:1 – Derneğin Adı: Türkiye Fizyoterapistler Deneğidir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE:2 – Derneğin merkezi Ankara'dadır.

 

BÖLÜM – II

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:

 

MADDE:3 – Derneğin amacı:

•  Fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi rehabilitasyon ile ilgili teknik ve sosyal alanlardaki çalışma, yenilik, gelişme ve yayınları izlemek, ülkemizde fizyoterapistlerin bilimsel araştırmalarını teşvik etmek, araştırma ve çalışmalarla ilgili yarışmaları düzenlemek, burs ve ödülleri vermektir.

•  Özürlülüğün ve hastalıkların önlenmesi ve tedavisi ile bu kişilerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitesinin artırılması yönünde fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi rehabilitasyon alanlarında çalışan fizyoterapist, sağlık personeli, teknik ve sosyal elemanların eğitim-öğretim ve çalışmalarına katkıda bulunacak şekilde mesleki tanıtım, yaygınlaştırma ve uygulamaları sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, bu yolla fizyoterapi biliminin ve fizyoterapistlerin mesleki uygulama alanının gelişmesine yardımcı olmaktır.

•  Türk fizyoterapistlerin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel ve idari ilişkileri kurmak, bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemektir.

•  Fizyoterapistlik mesleğinin uygulanması ile ilgili standartları ve etik kuralları oluşturmak ve işlerliğini sağlamak üzere çalışmalar yapmaktır.

•  Türkiye'de çalışan fizyoterapistlerin mesleki hak ve yetkilerinin iyileştirilmesi, otonom bir meslek olması konusunda çalışmalar yapmak, bu amaçla her türlü hukuki ve idari girişimlerde bulunmak.

•  Her türlü platformda fizyoterapistlerin haklarını savunmak ve temsil etmek, bu amaçla oda, birlik, federasyon vb. yeni örgütsel yapılanmalar oluşturmak ve bu ulusal ve uluslar arası yapılanmaların içinde yer almaktır.

•  Fizyoterapistlik mesleğine ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek.

•  Özürlülük ile ilgili veya fizyoterapi-rehabilitasyon alanında ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunmak.

•  Toplum sağlığı ile ilgili, her alanda çalışmalar yapmak ve toplumu bilinçlendirmek.

•  Fizyoterapistlik mesleğinin çalışma alanlarına giren kişilerden ihtiyacı olanlara her türlü yardım olanaklarını araştırmak ve kendi imkânları elverdiği ölçüde yardımda bulunmak.

 

DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR:

•  Dernek, fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel, konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel konular ile ilgili toplantılar düzenler, ilgili Türk ve yabancı bilim adamlarını davet eder. Yurt içinde ve dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer bilimsel ve tıbbi dernek, kuruluşlar ve mesleki örgütler ile ilişkiler kurar. Uluslararası bilimsel dernek ve kuruluşlara üye olur, yurdumuzu ve Türk fizyoterapistlerini bu kurum ve kuruluşlarda temsi eder, yurt içi ve yurt dışında faydalı gördüğü bilimsel toplantılara katılır.

•  Amacı ile ilgili olarak Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin yararlanması için kütüphane kurar. Dergi, broşür, kitap gibi bilimsel eserlerden yararlı bulduklarının yayın haklarını alır, yayınlar.

•  Amacına uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon, eğitim, araştırma, geliştirme ve hizmet merkezleri açar.

•  Amacın gerçekleşmesi için, gerekli gayrimenkullere sahip olur, gerekirse satar, kiralar.

•  Fizyoterapi board (kurulu)’nun oluşturulması ve çalışması için gerekli girişimleri yapar ve bununla ilgili çalışmaları yürütür.

•  Türk fizyoterapi öğrencilerine gerekli görüldüğü ve dernek olanakları mevcut olduğu takdirde burs verir.

•  Amacına ilişkin yukarıda belirtilmiş olan çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve müesseseler kurabilir.

•  Fizyoterapist yetiştiren yüksekokullarda çağdaş ve bilimsel eğitimin sağlanması ve bu okulların yönetim ve denetiminin fizyoterapistlerce yapılması için çalışmalar yapmak.

•  Sağlıkla ilgili her türlü ulusal politikanın üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

•  Üyelerinin istihdam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışma yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM – III

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:

 

ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK VE ÜYE OLMA HAKKI

MADDE 4. En az dört yıllık üniversite düzeyinde bir fakülte yada yüksekokuldan fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi rehabilitasyon lisansı ile mezun olarak, fizyoterapist unvanı almış olanlar, fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.

Üyelik koşullarında, yukarıda belirtilen eğitim ve unvan konularında eksikliği bulunan ancak dernek amaç ve ilkeleri doğrultusunda faaliyet yürütmek isteyen fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans eğitimi alan öğrenciler derneğe fahri üye olabilirler. Fahri üye olmak isteyen öğrenciler derneğin web sayfasında yer alan TFD Online Fahri Üyelik Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldururlar. Ayrıca bu formu ıslak imzalı bir şekilde dernek yönetim kuruluna sunulmak üzere okul temsilcilerine teslim ederler. Okullardan alınan TC Kimlik Numaralı öğrenci listelerinden kontrol edilerek öğrencilik hali devam edenler dernek yönetim kurulu kararı ile Fahri Üyeliğe kabul edilirler. Fahri üyelerin öğrencilik hallerinin devamı dernek yönetim kurulu tarafından okullardan her öğretim yılı başında alınacak öğrenci listelerinden kontrol edilerek üyelik durumları her yıl yenilenir. Fizyoterapist unvanını kazanan fahri üyeler dernek üyelik koşullarını yerine getirdikten sonra üye olabilirler. Yönetim Kurulu üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en fazla 30 gün içinde üyeliğe kabul eder veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu ilgili kişiye duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

 

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE:5- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE:6- MADDE: 6- Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisi ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin karar alındığı tarihten itibaren geçmiş döneme ait aidatlar tahsil edilir. Üyelikten çıkarılma kararı tarihinden sonraki süreç için aidat talep edilmez .Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde,üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden  dolayı  üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır.Yukarıdaki nedenlerle üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe kabul şartları yönetim kurulunca belirlenir.”

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE:7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Fahri üyelerin genel kurulda oy hakkı bulunmamaktadır. Fahri üyeler gerekli görüldüğünde organlara seçilebilir ve görev alabilirler.

 

BÖLÜM - IV

 

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE:8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

a)       Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE:9- Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

 

TOPLANMA ZAMANI

MADDE:10- Genel kurul 2 yılda bir Ekim ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞRI USULÜ

MADDE:11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ

MADDE:12- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE:13- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3'ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE:14- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE:15- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE:16- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

•  Dernek organlarının seçilmesi

•  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

•  Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi

•  Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

•  Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

•  Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak

•  Derneğin feshedilmesi

•  Gerekli görülen hallerde ve yerlerde şube açılmasına ve şubenin feshine karar vermek

•  Yönetim kulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak

 

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE:17- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

 

 

 

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU

 

MADDE:18- Yönetim kurulu yedi asıl yedi yedek üye olmak üzere, bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter bir sayman ve iki üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği ve fizyoterapi mesleğini temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
 5. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
 6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak,
 7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 8. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 10. Dernek çalışmaları için gerekli olan hallerde hizmet satın almaya karar vermek,
 11. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

MADDE:19- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

DENETLEME KURULU

MADDE:20- Denetleme kurulu üç Asıl üç Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun görevleri:

 1. En geç altı ayda ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,
 2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,
 3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE:21- Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayri menkul alımlarında genel kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE:22- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

 

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE:23- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulu tarafından her yıl için bir önceki yılın aralık ayında belirlenir ve üyelere ilan edilir. Fahri üyeler üyelik aidatı ödemezler.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE:24- Derneğin gelir kaynakları

 1. Üye aidatı ve giriş aidatı
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, sempozyum, kongre ve kurs gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 4. Bağışlar ve yardımlar
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
 6. Banka faizleri ile kanunların izin verdiği diğer kaynaklar.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce merkezlerin bulunduğu valiliğe başvurması gerekir. Valilik, başvuru formunu incelenmek üzere il dernekler müdürlüğüne havale eder. Alınan belgelerin üçer adedi valilik görüşleri ile birlikte gereği için yedi gün içinde Bakanlığa gönderilir. Dışişleri bakanlığının konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapılır. Sonuç, ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine on gün içinde bilgi verilir.

 

 

 

 

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE:25- Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

Bu madde sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü'nden tasdikli olması zorunludur.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE:26- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE:27- Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.

 

DERNEK ŞUBELERİ

MADDE:28- Dernek, Merkez Genel Kurul kararıla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez Genel Kurulu'nca şubenin açılacağı yerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine Şube Kuruluş Bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

 

ŞUBE GENEL KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE:29-

•  Şube Genel Kurulu, Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili organıdır.

•  Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını 2 yılda bir olmak üzere Merkez genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır.

•  Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer.

•  Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler ve gerektiğinde denetlemesini yapar.

•  Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

•  Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.

•  Mevzuatta Şube Genel Kurulu'nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

SUBE YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE:30-

•  Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler iki yıllık süre için seçilirler.

•  Genel Kurulu takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.

•  Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, Karar Defteri'ne yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube Genel Kurulu'na sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.

•  Dernek şubeleri, genel merkez ile koordineli ve uyumlu çalışır.

•  Mevzuatta Yönetim Kurulu'nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

ŞUBE DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE:31-

•  Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

•  Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

•  Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

•  Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

•  Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

 

MADDE:32- Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her yirmi üye adına seçilecek bir delege de seçimlik delege olarak temsilen genel kurula katılma hakkına sahiptir. Bununla birlikte şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

 

TEMSİLCİLİK: Dernek yurt içinde ve yurt dışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği görevlerle sınırlıdır.

Temsilcilik açma yetkisi
1- Yönetim Kurulu illerde ve ilçelerde temsilcilik açma yetkisine sahiptir. Temsilcilikler; temsilcilik açamaz, temsilci atayamaz. Ancak, ilçe temsilciliklerinin atanmasında, İl Temsilciliğinin eğilimi Yönetim Kurulunca dikkate alınır. 
Temsilci sayısı
2- Bir ilde Kurulacak Temsilciliğe en fazla beş, ilçelerde ise en fazla üç kişi temsilci olarak atanır. Yönetim Kurulu, bunlardan birisini temsilci olarak belirlerken il üyelerinin eğilimlerini dikkate alır. 
Temsilciliğin görevleri
 3-a) Yetki belgesi alınması koşulu ile üye aidatlarını toplamak
    b) Kamu ve özel kişiler nezdinde Derneği temsil etmek
    c) Temsilciliğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Derneğin sağladığı ödenekle harcama yapmak. Temsilciliklerin Dernek adına yapacakları giderler o ildeki toplam üye aidatının % 25’ini geçemez. Gerekli hallerde ve taleplerde Yönetim Kurulu kararı ile bu oran artırılabilir.
    d) En çok üyeye sahip ilk 3 il temsilciliği gerekli hallerde; toplantı, komisyon ve gruplarda yer almak üzere uygun gördüğü üyeyi belirler.
Kararların alınma şekli
 4- Bir Temsilcilik bölgesindeki temsilciler kararlarını oyçokluğu ile alır.
Yetki devri yasağı
5- Temsilciler, temsil yetkisini tamamen veya kısmen başkasına kullandıramaz.
Temsilcilik görevinden alma
6- Yönetim Kurulu, görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen temsilcileri görevden alabilir, temsilciliği feshedebilir.
Yürürlük ve yürütme
7- Bu Yönerge Genel Kurulca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve Dernek Yönetim Kurulunca yürütülür. 
 

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE:33- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir, fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE:34- Dernek Tüzüğü'nde Hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

BİLİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU

MADDE:35- Derneğin bilimsel faaliyetlerine katkıda bulunmak, Fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi rehabilitasyon Yüksekokulları arasında eğitim açısından koordinasyon sağlamak amacı ile çalışmalar yapar. Komisyon üyeleri; fizyoterapist yetiştiren yüksekokulları temsilen 2'şer kişi (birim sorumlusu ve/veya görevlendireceği fizyoterapist öğretim üyeleri), derneği temsilen 3 kişi (merkez ve/veya şube yönetimlerinden), fizyoterapi eğitimi konusunda çalışan diğer fizyoterapistler arasından genel kurul tarafından 2 yılda bir seçilen 3 kişiden oluşur. Bu kişileri belirleme yetkisi dernek yönetim kuruluna aittir.

 

HİZMET İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU

MADDE:36- Derneğin mezuniyet sonrası ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin Türkiye Fizyoterapistler Derneği Hizmet İçi Eğitim Yönergesi uyarınca yürütülmesini sağlar. Komisyon Dernek Yönetim Kurulundan 4 üye ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilen dernek üyesi 3 kişi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Komisyonun görev süresi Yönetim Kurulu ile birlikte sona erer.

 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ

MADDE 37: Türkiye Fizyoterapistler Derneğinin sahibi olduğu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi editörünün ve yayın kurulunun belirlenmesi amacıyla dernek yönetim kurulunca 4 yılda bir açık çağrı ilan edilir. Editörün ve yayın kurulunun görev süresinin sonunda görev sürelerinin dolduğu yazı ile kendilerine tebliğ edilir.

 

 

 

YÖNETİM KURULU

Başkan :                                              Bülent Elbasan

Başkan Yardımcısı :                         Ayten Özdemir

Başkan Yardımcısı:                          Emre Çalışkan

Genel Sekreter :                                   Semra Topuz

Sayman :                                             Gül Deniz Yılmaz

Üye        :                                              Fahri Cumhur Elmacı

Üye        :                                              Kenan Zafer Aksungur

 

 

cheap nhl hockey jerseys wholesale nba jerseys moncler outlet cheap nfl jerseys from china wholesale cheap jerseys cheap nhl jerseys wholesale nfl jerseys from china cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap jerseys from china fake oakleys for sale cheap ghd cheap jerseys china cheap nfl jerseys from china cheap nhl jerseys china christian louboutin outlet cheap moncler cheap jerseys cheap nfl jerseys china cheap nhl jerseys wholesale cheap nike nfl jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap moncler outlet cheap nfl us jerseys wholesale mlb jerseys cheap mlb jerseys